Fri. Sep 22nd, 2023

ชื่อหนังสือ:       องค์กรชุมชนกลไกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผลของการศึกษาเรื่ององค์กรชุมชน ในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งที่ขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยชี้ให้เห็ฯถึงแนวทฤษฎีและการปฏิบัติที่เป็นอยู่ และนำเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรชุมชนทั้งทางด้านการจัดการและพัฒนากิจกรรม ฯลฯ

บรรณานุกรม:   นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยของแก่น. (2540). องค์กรชุมชนกลไกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

.