Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       องค์กรชุมชนกลไกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผลของการศึกษาเรื่ององค์กรชุมชน ในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งที่ขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยชี้ให้เห็ฯถึงแนวทฤษฎีและการปฏิบัติที่เป็นอยู่ และนำเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรชุมชนทั้งทางด้านการจัดการและพัฒนากิจกรรม ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยของแก่น. (2540). องค์กรชุมชนกลไกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

    .