Tue. May 21st, 2024

    ชื่อหนังสือ:       รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. (2553). รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : สำนักงาน.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน