Sun. Oct 1st, 2023

ชื่อหนังสือ:       รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ยุทธศาสตร์ “การทำให้สังคมไทยไร้แร่ไยหิน” ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ฯลฯ

บรรณานุกรม:   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. (2554). รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553. นนทบุรี : สำนักงาน.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน