Mon. Jul 22nd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       การประเมินผลความเข้มแข็งของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ภาคกลางตะวันตก

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการค้นหาปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความเข้มแข็งของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ การสร้างทีมงานวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล และการประเมินผลความเข้มแข็.ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ การสร้างทีมงานวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล แลบะการประเมินผลความเข้มแข็งของการพัฒนาเมืองน่าอยู่แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   มันทนา บัววัฒนา และคนอื่น. (2552). การประเมินผลความเข้มแข็งของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ภาคกลางตะวันตก. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน