Sat. Apr 20th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       successful presentation skills นำเสนอแบบมืออาชีพ

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอแบบมืออาชีพ เป็นเหมือนที่ปรึกษาของนักธุรกิจมือเก่า เป็นเหมือนเพื่อคู่คิดของมือใหม่ และเป็นคู่มืออ้างอินสำหรับผู้สนใจใคร่รู้ แนะนำวิธีการ “นำเสนอ” ตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะเสนออะไร การเตรียมการ ไปจนถึงการออกโรง ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   สิริพร เหลาแสง (แปล). (2550). successful presentation skills นำเสนอแบบมืออาชีพ. สมุทรปราการ : เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน