Sat. Apr 13th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       office 2010 สำหรับผู้เริ่มต้น

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการการแนะนำโปรแกรม Microsoft office 2010 สร้างและตกแต่งเอกสารอย่ามืออาชีพ จัดเก็บและจัดการข้อมูลในรูปของตารางงาน ออกแบบ/นำเสนองานพรีเซนเตชัน รับ/ส่งอีเมล จัดระบบ/บริหารเวลา  ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. (2554). office 2010 สำหรับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน