Tue. May 28th, 2024

    ชื่อหนังสือ     101 ยุทธวิธีทางการตลาด

    เนื้อหาโดยสังเขป          หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักการตลาดมืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษืต่าง ๆ หลายแห่ง ประกอบกับศึกษาจากทฤษฎีจนเจนจบแล้วนำมาอธิบายอย่างมีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย รวมไว้ 101 หัวข้อด้วยกัน พร้อมมีกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นจริงทั้งในด้านที่ประสบความสำเร็จ และในด้านที่ล้มเหลว แต่ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งหมดจะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย หากคุณภาพของการผลิตไม่มีมาตรฐานคู่ควรกับการใช้สอยตามลักษณะ และประเภทของมัน ซีงสิ่งนี้ก็สามารถแก้ไขได้ในกระบวนการผลิต แต่ที่ยากยิ่งก็คือความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียว ไม่อาจจะช่วยให้ขายสินค้าของท่านได้ นอกจากว่ามันมีเหตุผลเชื่อมโยงกับลักษณะพิเศษของสินค้าที่เสนอเท่านั้น เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ยุทธวิธีทางการตลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นในแวดวงธุรกิจทุกระดับ          นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังให้ความกระจ่างเรื่องศิลปการบริหารการขาย การโฆษณา ตลอดจนถึงปัจจัยที่เกื้อหนุนในการเติบโตของธุรกิจไว้อีกด้วย จึงเหมาะแก่ทุกท่านที่หวังผลในความสำเร็จในทางที่ถูกที่ควรทุกประการ

    บรรณานุกรม        บรู๊คส์ เฟนโน. (2536). 101 ยุทธวิธีทางการตลาด. (ดนัย ตุลาบดี, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2. [ม.ป.ท.]: สมิต.