Tue. Jun 18th, 2024

    ชื่อหนังสือ   โค้ชชีวิต พิชิตความสำเร็จ

    เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลประเภท How to คำว่า โค้ชชีวิต ในหนังสือเล่มนี้ก็คงจะไม่ได้มีความหมายที่แตกต่างไปจากโค้ชกีฬา แต่ความแตกต่างน่าจะอยู่ที่ว่า โค้ชกีฬา คนที่เป็นโค้ชจะเป็นคนละคนกับผู้เล่น แต่โค้ชชีวิต คนที่เป็นโค้ชกับคนที่เป็นผู้เล่นคือคน ๆ เดียวกัน สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้คนไปสู่ความสำเร็จได้จำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ มีเป้าหมาย มีวิธีการ และคนที่จะวางยุทธศาสตร์ให้กับตัวเราดีที่สุดก็คือตัวเราเอง เพราะเราเป็นคนที่รู้จักตัวเราดีที่สุด เพียงแต่เอาข้อดีที่มีอยู่ในตัวมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พยายามลบข้อด้อยที่มีอยู่ในตัวให้หมดไป สร้างทัศนคติเชิงบวก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับการพูด เพราะบางครั้งพูดง่ายแต่ทำยาก ดังนั้นวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้จะบอกขั้นตอน วิธีการสร้างความกล้า ขจัดความกลัวตามจิตวิทยา

    บรรณานุกรม   เจน กรีน, และแอนโทนี แกรนท์. (2548). โค้ชชีวิต พิชิตความสำเร็จ. กรุงเทพฯ: มีวงษ์ พับลิชชิ่ง จำกัด.