Mon. Jul 22nd, 2024

    ชื่อหนังสือ แนวทางแห่งความรัก

    เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมงานเขียนของ คุณพ่อโมลิ่ง มารวมเป็นเล่มนำเสนอเป็นแนวทางแห่งความรัก ซึ่งภายในเล่มจะสอดแทรกหลักคำสอนทางศาสนาคริสต์เอาไว้ อย่างเช่นที่พระเยซูตรัสว่า เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ซึ่งหมายถึงเราจะต้องเดินตามรอบยบาทถึงจะได้มีชีวิต แตะพระจิตทรงชี้แนวทางและทรงให้ความจริงประจักษ์แก่จาของเราเพื่อให้เกิดปัญญา คือเพื่อให้ความจริงนั้นเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตในพระองค์ เป็นต้น

    บรรณานุกรม    ทิวา แสงศิริวิวัฒน์. (2546). แนวทางแห่งความรัก. กรุงเทพฯ: คณะพระมหาไถ่.