Tue. May 28th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       อ่านงบการเงินให้เป็น

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกำเนินบัญชีคู่ บัญชีที่แสนจะเป็นระบบ งบการเงิน ผู้ที่สามารถอ่านงบการเงิน ภาษาบัญชี ผู้ถือหุ้น เงินทองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน งวดบัญชี งบการเงินเปรียบเทียบ สมการบัญชี สมการงบดุล  ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   ภาพร เอกอรรถพร. (2545). อ่านงบการเงินให้เป็น. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน