Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       เอกสารประกอบการสอน วิชาองค์การและการจัดการ

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรและการจัดการ ความหมายขององค์การ ลักษณะขององค์การ เป้าหมายขององค์การ ความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การ ประเภทขององค์การ ฯลฯ

     บรรณานุกรมสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอน วิชาองค์การและการจัดการ. ภาควิชาบริหารธุรกิจฯ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน