Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       สร้างmind map ด้วย mindmanager ภาคปฏิบัติ

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้แผนความคิด การเขียนแผนความคิด แนวทางการเรียนรู้ ลิขสิทธิ์โปรแกรม การประยุกต์ใช้โปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม การเตรียมความพรอมก่อนการติดตั้ง ความต้องการด้านซอฟต์แวร์  ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   อาณัติ รัตนถิรกุล. (2550). สร้างmind map ด้วย mindmanager ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน