Fri. Sep 29th, 2023

ชื่อหนังสือ:       สร้างmind map ด้วย mindmanager ภาคปฏิบัติ

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้แผนความคิด การเขียนแผนความคิด แนวทางการเรียนรู้ ลิขสิทธิ์โปรแกรม การประยุกต์ใช้โปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม การเตรียมความพรอมก่อนการติดตั้ง ความต้องการด้านซอฟต์แวร์  ฯลฯ

บรรณานุกรม:   อาณัติ รัตนถิรกุล. (2550). สร้างmind map ด้วย mindmanager ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน