Tue. May 21st, 2024

    ชื่อหนังสือ:       สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รายงานประจำปี พ.ศ.2560

    สาระสังเขป:     รายงานเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฯลฯ

     บรรณานุกรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา. (2560).  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รายงานประจำปี พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ : สถาบัน.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน