Mon. Oct 2nd, 2023

ชื่อหนังสือ:       สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รายงานประจำปี พ.ศ.2560

สาระสังเขป:     รายงานเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฯลฯ

 บรรณานุกรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา. (2560).  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รายงานประจำปี พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ : สถาบัน.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน