Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       รายงานคณะกรรมการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และงานสัมมนาประจำปี

    สาระสังเขป:     เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมมัคคุเทศก็อาชีพแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาบริบทของการท่องเที่ยวในแง่มุมของกฎหมาย  สามารถช่วยกันคิด วิเคราะห์ เพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เป็นระบบ ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย. (2552). รายงานคณะกรรมการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และงานสัมมนาประจำปี. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน