Mon. Jul 22nd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       การจัดการทรัพยากรมนุษย์

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations Their Environments, strategic Human Resources management : a review of the literature and a proposed typology …

     บรรณานุกรมนิสดารก์ เวชยานนท์. (ม.ป.ป.). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน