Tue. Jul 16th, 2024

    ชื่อหนังสือ   มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์

    เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับมิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์เป็นการรวบรวมแนวคิดใหม่ของการบริหารคน ซึ่งได้เปลี่ยนจากการมองคนเป็นค่าใช้จ่ายมาเป็นการมองคนเป็นทุน ซึ่งต้องมีการลงทุนและประเมินผลในแง่ของความคุ้มค่า โดยในบทแรกจะเป็นการปูพื้นฐาน องค์ความรู้ แนวคิดเหตุผลที่มา รวมทั้งพูดถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนทำให้เกิดเป็นแนวคิดของการบริหารทุนมนุษย์ บทความที่สองเป็นเรื่ององค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ บทความที่สามเป็นเรื่องระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง บทความที่สี่เป็นเรื่องการนำเอาระบบสมรรถนะ บทความที่ห้าเป็นเรื่องผู้ที่มีบทบาทในการนำกรอบสมรรถนะมาใช้ในองค์การ และลทความสุดท้ายเป็นเรื่องมิติของอาชีพแบบใหม่กับการจัดการผู้มีวุฒิ

    บรรณานุกรม    นิสดารก์ เวชยานนท์. (2552). มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: เดอะ กราฟิโก
    วิสเต็มส์ จำกัด.