Thu. Jun 13th, 2024

    ชื่อหนังสือ  กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว

    เนื้อหาโดยสังเขป          หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเผยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จใน “ธุรกิจส่วนตัว” ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของ “ฟิลิป ฮอลแลนด์” ที่ได้กลั่นกรองประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่วนตัวกว่า 25 ปี บันทึกในหนังสือเล่มนี้ โดยเนื้อหาประกอบด้วยเทคนิคสำหรับการประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างครบถ้วน ตลอดจนรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจส่วนตัว ผู้เขียนได้เน้นถึงกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น อาศัยสัญชาตญาณ และสามัญสำนึกของประสบการณ์เป็นหลัก รวมทั้งให้ข้อคิดสำหรับช่วยให้ตัดสินใจว่า คุณต้องการเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ หรือเมื่อใดที่คุณควรขยายกิจการไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้าง นิสิต หรือคนว่างงานก็ตาม อย่างน้อยก็ลองตรวจสอบดูว่าคุณต้องการอะไร มีจุดแกร่งหรือจุดอ่อนอะไร ต้องการก้าวไปทางไหน และควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง

    บรรณานุกรม   Philip Holland. (2530). กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว. (ดร.ก้องเกียรติโอภาสวงการ, ผู้แปล).พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.