Tue. Jun 18th, 2024

    ชื่อหนังสือ:  ชนะใจขายได้ทุกสิ่ง

    สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คุณเป็นนักขายขั้นเยี่ยมยอด กฎของภูเข้าน้ำแข็ง กฎของความสุดยอด กฎของผู้ถือหุ่น หรือกฎของการเป็นเถ้าแก่ กฎของชั้นบันได กฎของการยกระดับ กฎแห่งกาลเวลา ฯลฯ

    บรรณานุกรม: ทอดด์ ดันแคน. (2551). ชนะใจขายได้ทุกสิ่ง. กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี.