Mon. Jul 22nd, 2024

    ชื่อหนังสือ   คู่มือการประกวดแนวความคิดพัฒนารูปแบบสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด(Provincial Star Otop)

    เนื้อหาโดยสังเขป       หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด ปี 2549 พบว่ามี 62 รายการ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์ในเรื่องของรูปแบบที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ สร้างความสนใจให้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ในขณะที่ยังคงมีกลิ่นอายท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงกระบวนการทางความคิด การบริการ การดูแล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

    บรรณานุกรม         สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรร่วมสมัย. (2549). คู่มือการประกวดแนวความคิดพัฒนารูปแบบสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด (Provincial Star Otop). [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].