Mon. Oct 2nd, 2023

ชื่อหนังสือ:  คู่มือการคัดเลือก และติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีดิจิตอล สำหรับโลจิสติกส์และการวัดการซัพลายเชน การผลิตคู่มือเล่มนี้อาศัยประสบการณ์ที่แท้จริงด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า ฯลฯ

บรรณานุกรม: คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2555). คู่มือการคัดเลือก และติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า. พิมพ์ครั้งที่ 21. กรุงเทพฯ: โฟกัส