Tue. Jun 18th, 2024

    ชื่อหนังสือ:  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

    สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ การจัดองค์การและการบริหาร การบริหารงานบุคคล การผลิต การตลาด การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน การเงินธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การบริหารสำนักงาน และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

    บรรณานุกรม: ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา. (2551). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. (ม.ป.ท.) : เพชรเกษมการพิมพ์