Mon. Oct 2nd, 2023

ชื่อหนังสือ:       กุญแจสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารคน

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเป็นหัวหน้าคนที่ดีมิใช่อยู่ที่ดวง ทักษะการบริหารงาน ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร เทคนิคการควบคุมบังคับบัญชา หลักการพนักงามสัมพันธ์ การสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน การสอนงานที่ดีนั้นทำกันอย่างไร  ฯลฯ

บรรณานุกรม:   ยศ มหานีรานนท์. (2542). กุญแจสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารคน. (ม.ป.ท.) : ซูม

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน