Sun. Oct 1st, 2023

ชื่อหนังสือ:       การสอบบัญชี

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีเพื่อใช้ศึกษาต่อในวิชาการสอบบัญชีที่สูงขึ้นต่อไป เช่น วิชาปัญหาการสอบบัญชี และวิชาสัมมนาการสอบบัญชี ตลอดจนใช้เพื่อเตรียมสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย  ฯลฯ

บรรณานุกรม:   นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศณีจั่นเพชร. (2552). การสอบบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน