Mon. Jun 17th, 2024

    ชื่อหนังสือ   การประเมินความคุ้มค่าเงินในงาน HRD

    เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนักฝึกอบรมของไทยควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในเรื่องของการประเมินผลตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องคิดถึงงานด้านนี้ในเชิงธุรกิจมากขึ้น เมื่อต้องลงทุนด้านการเงิน ก็ต้องสามารถคิดผลตอบแทนเป็นตัวเงินได้          หนังสือเล่มนี้ นำเสนอ หลักการ วิธีการ และแบบฟอร์มมาตรฐานต่าง ๆ ที่ท่านสามารถจะนำไปใช้ในงานพัฒนาพทรัพยากรบุคคล (HRD) ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งยังมีกรณีตัวอย่างเพื่อให้ท่านใช้ศึกษาและทำความเข้าใจได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

    บรรณานุกรม      Richard A. Swanson. (2546). การประเมินความคุ้มค่าเงินในงาน HRD. (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

    .