Fri. Sep 29th, 2023

ชื่อหนังสือ:  การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและกรณีศึกษา ฯลฯ

บรรณานุกรม: ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2540). การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.