Tue. Jun 18th, 2024

    ชื่อหนังสือ:  การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา

    สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและกรณีศึกษา ฯลฯ

    บรรณานุกรม: ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2540). การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.