Mon. Jul 22nd, 2024

     

    ชื่อหนังสือ:       การจัดการทรัพยากรมนุษย์

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ perception, attitudes, and personality, personnel management vs human resource management: old wine in new bottle ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   นิสดารก์ เวชยานนท์. (ม.ป.ป.). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน