Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       กลยุทธ์การพัฒนาคน : สิ่งท้าทายความสำเร็จของธุรกิจ

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเภทคน คุณค่าของคน ความสำคัญในการพัฒนาคน รวมทั้งยกตัวอย่างประสบการณ์ของนักบริหาร และบริษัทที่เล็กเห็นถึงคุณค่าของพนักงานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาในองค์กร จนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในที่สุด ฯลฯ

     บรรณานุกรมดนัย เทียนพุฒ. (2537). กลยุทธ์การพัฒนาคน : สิ่งท้าทายความสำเร็จของธุรกิจ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน