Sun. Oct 1st, 2023

ชื่อหนังสือ:       กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหาร

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง โดยเฉพาะนักบริหารไทยบางส่วนก็อาจจะมีความคุ้นเคยอยู่บ้าง แต่นักบริหารไทยจำนวนมิใช่น้อยที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำว่า “ความเสี่ยง” เรียนรู้ความหมายของความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ตลอดจนวิธีการจัดการความเสี่ยง ฯลฯ

บรรณานุกรม:   กิตติ บุนนาค. (2552). กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหาร. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน