Mon. Jun 17th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       โทรศัพท์ฟรี ผ่านอินเตอร์เน็ต

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต ประเภทขจอของบริการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ คุณภาพ โทรฟรีระหว่างคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่จำเป็น ซอฟต์แวร์ การเตรียมตัวก่อนติดตั้ง การติดตั้งโปรแกรม internet phone 5  ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. (2542). โทรศัพท์ฟรี ผ่านอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ ; โปรวิชั่น.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน