Fri. Sep 22nd, 2023

ชื่อหนังสือ:       ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขต่อระบบสาธารณสุขหลังภารกิจการถ่ายโอนไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบล :  ศึกษากรณีการถ่ายโอนสถานีอนามัยในตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาระสังเขป:     งานวิจัยเล่มนี้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขต่อระบบสาธารณสุขหลังภารกิจการถ่ายโอนไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบล :  ศึกษากรณีการถ่ายโอนสถานีอนามัยในตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บรรณานุกรม:   อภิวัฒน์ ไชยเดช. (2551). ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขต่อระบบสาธารณสุขหลังภารกิจการถ่ายโอนไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบล :  ศึกษากรณีการถ่ายโอนสถานีอนามัยในตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน