Mon. Jun 17th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขต่อระบบสาธารณสุขหลังภารกิจการถ่ายโอนไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบล :  ศึกษากรณีการถ่ายโอนสถานีอนามัยในตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    สาระสังเขป:     งานวิจัยเล่มนี้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขต่อระบบสาธารณสุขหลังภารกิจการถ่ายโอนไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบล :  ศึกษากรณีการถ่ายโอนสถานีอนามัยในตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    บรรณานุกรม:   อภิวัฒน์ ไชยเดช. (2551). ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขต่อระบบสาธารณสุขหลังภารกิจการถ่ายโอนไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบล :  ศึกษากรณีการถ่ายโอนสถานีอนามัยในตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน