Tue. Jun 18th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       การบริหารโครงการ

    สาระสังเขป:     เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการที่มีมูลค่าหลักพันล้าน เช่น ทางด่วนขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 รถไฟฟ้าธนายง รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าใต้ดิน และอื่น ๆ ที่มีการนำพฤติกรรมองค์การมาใช้ ช่องวางทางอำนาจหน้าที่หรือความเชี่ยวชาญ สาเหตุของการพัฒนาองค์การ ฯลฯ

     บรรณานุกรมวินิต ทรงประทุม. (ม.ป.ป.). การบริหารโครงการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน