Mon. Oct 2nd, 2023

ชื่อหนังสือ:       การบริหารโครงการ

สาระสังเขป:     เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการที่มีมูลค่าหลักพันล้าน เช่น ทางด่วนขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 รถไฟฟ้าธนายง รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าใต้ดิน และอื่น ๆ ที่มีการนำพฤติกรรมองค์การมาใช้ ช่องวางทางอำนาจหน้าที่หรือความเชี่ยวชาญ สาเหตุของการพัฒนาองค์การ ฯลฯ

 บรรณานุกรมวินิต ทรงประทุม. (ม.ป.ป.). การบริหารโครงการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน