Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       CRO กลไกขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ บูรณาการวิจัยกับผ้าไทยทอมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ CRO กลไกขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ บูรณาการวิจัยกับผ้าไทยทอมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หญิงแกร่งเบื้องหลังบุรุษกล้า ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   ซ้ง ทรงไท (บรรณากร). (2552). CRO กลไกขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ บูรณาการวิจัยกับผ้าไทยทอมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน