Fri. Sep 29th, 2023

ชื่อหนังสือ:       CRO กลไกขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ บูรณาการวิจัยกับผ้าไทยทอมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ CRO กลไกขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ บูรณาการวิจัยกับผ้าไทยทอมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หญิงแกร่งเบื้องหลังบุรุษกล้า ฯลฯ

บรรณานุกรม:   ซ้ง ทรงไท (บรรณากร). (2552). CRO กลไกขับเคลื่อนการวิจัยของชาติ บูรณาการวิจัยกับผ้าไทยทอมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน