Mon. Oct 2nd, 2023

ชื่อหนังสือ:       เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ

สาระสังเขป:     เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสรุปแผนแม่บทการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม บทบาทและสถาภาพของอุตสาหกรรมไทยต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ปัญหาของอุตสาหกรรมไทย แนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม แผนงานปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ฯลฯ

 บรรณานุกรมวิวัฒน์ชัย อัตถากร. (2545). เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน