Mon. Jul 22nd, 2024

    ชื่อหนังสือ    เศรษฐกิจการเมืองไทย 2544-2553 ยุคห้านายก

    เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองไทยในรอบ 10 ปี ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล 5 สมัย และนายกรัฐมนตรี 5 คน ตั้งแต่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จนถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละบทความเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนของนโยบาย และมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละรัฐบาลในรอบสิบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ขาดทัศนะการมองปัญหาแบบองค์รวม และการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ขาดการมองเห็นชีวิตของผู้คนชั้นล่างในสังคมไทย ที่ไม่ได้รับความเสมอภาค และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด ทั้งหมดนี้ได้นำไปสู่ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม ความไม่ยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน และท้ายสุดนำไปสู่กสนแสดงอออกทางการเมืองเพื่อทวงสิทธิอันชอบธรรมของกลุ่มชนชั้นล่าง และการใช้ความรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทย

    บรรณานุกรม     วิวัฒน์ชัย อัตถากร. (2553). เศรษฐกิจการเมืองไทย 2544-2553 ยุคห้านายก. กรุงเทพฯ: น้ำปิงใส.