Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ   อ่านแล้วรวย เล่ม 3 ชี้ช่องลงทุน

    เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานการเขียนในนิตยสารคลังสมองของปรียาลักษณ์ โทณะวณิก ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการฝ่ายวิจัยของธนาคารกรุงเทพ เนื้อหาของบทความเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะให้แนวคิดในการทำธุรกิจที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าล้ำยุคต่าง ๆ จากทั่วโลกอีกด้วย          จากการมุ่งเสนอแนวความคิดในการทำธุรกิจคลังสมองเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีมาแล้ว มีนักลงทุนที่มีความสามารถ ได้ไอเดียไปใช้ในการทำธุรกิจอย่างจริงจังหลายราย โดยใช้แนวทางตามที่เสนอแนะให้ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม จนเกิดความสำเร็จในธุรกิจที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นสิ่งทีเกิดแล้วและเห็นได้ชัด

    บรรณานุกรม   ปรียาลักษณ์ โทณะวนิก. (2536). อ่านแล้วรวย เล่ม 3 ชี้ช่องลงทุน. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].