Tue. May 21st, 2024

    ชื่อหนังสือ:       รีเอ็นจิเนียริ่ง เดอะ คอร์เปอเรชั่น คัมภีร์เพื่อการปฏิวัติธุรกิจ

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องหลังแนวทางใหม่ที่เป็นระบบในการจัดโครงสร้างและบริหารงาน เป็นหนังสือเขียนไว้อย่างชัดเจนและน่าอ่าน โดยตอบคำถามเกี่ยวกับอะไร ทำไม และอย่างไร ในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ระดับปฏิบัติการ หรือมืออาชีพทั้งหลาย

     บรรณานุกรมปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์. (2538). รีเอ็นจิเนียริ่ง เดอะ คอร์เปอเรชั่น คัมภีร์เพื่อการปฏิวัติธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 3. (ม.ป.ท.) : สยามธุรกิจและการตลาอด.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน