Tue. May 21st, 2024

     

    ชื่อหนังสือ:       การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning Analysis

    สาระสังเขป:     เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการกำหนดโครงการและการจัดทำร่างโครงการ การจัดการวงจรโครงการ แนวทางบูรณาการและกรอบเหตุผลสัมพันธ์ อริยสัจสี่กับการวางแผนโครงการ ตัวอย่างกรณีศึกษาการวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฯลฯ

     บรรณานุกรมไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (ม.ป.ป.). การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning Analysis. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน