Mon. Oct 2nd, 2023

 

ชื่อหนังสือ:       การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning Analysis

สาระสังเขป:     เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการกำหนดโครงการและการจัดทำร่างโครงการ การจัดการวงจรโครงการ แนวทางบูรณาการและกรอบเหตุผลสัมพันธ์ อริยสัจสี่กับการวางแผนโครงการ ตัวอย่างกรณีศึกษาการวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฯลฯ

 บรรณานุกรมไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (ม.ป.ป.). การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning Analysis. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน