Sun. Oct 1st, 2023

ชื่อหนังสือ:       การบริหารโครงการ

สาระสังเขป:     เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 บรรณานุกรมวินิต ทรงประทุม. (ม.ป.ป.). การบริหารโครงการ. โครงการปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. เป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีเกณฑ์การวัดความสำเร็จของโครงการที่สำคัญ อย่างมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการ ฯลฯ

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน