Tue. Jul 16th, 2024

    ชื่อหนังสือ     มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แถบกระดาษกาวย่น

    เนื้อหาโดยสังเขป       หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงว่าในปัจจุบันได้มีการผลิตแถบกระดาษกาวย่นภายในประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและความเหมาะสม จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ขึ้น

    บรรณานุกรม         กระทรวงอุตสาหกรรม. (2529). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แถบกระดาษกาวย่น. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานผลืตภัณฑ์อุตสาหกรรม.