Thu. Jun 13th, 2024

    ชื่อหนังสือ   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมุดนักเรียน

    เนื้อหาโดยสังเขป       หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงว่าในปัจจุบันได้มีการผลิตสมุดนักเรียนภายในประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและความเหมาะสม จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ขึ้น

    บรรณานุกรม       กระทรวงอุตสาหกรรม. (2529). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมุดนักเรียน. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานผลืตภัณฑ์อุตสาหกรรม.