Fri. Sep 29th, 2023

อหนังสือ    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกแบดมินตัน

เนื้อหาโดยสังเขป      หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงว่าในปัจจุบันได้มีการผลิตลูกแบดมินตันภายในประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและความเหมาะสม จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ขึ้น

บรรณานุกรม      กระทรวงอุตสาหกรรม. (2527). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกแบดมินตัน. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานผลืตภัณฑ์อุตสาหกรรม.