Mon. Oct 2nd, 2023

ชื่อหนังสือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดินสอดำ

เนื้อหาโดยสังเขป       หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงว่าในปัจจุบันได้มีการผลิตดินสอดำภายในประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและความเหมาะสม จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ขึ้น

บรรณานุกรม           กระทรวงอุตสาหกรรม. (2542). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดินสอดำ. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานผลืตภัณฑ์อุตสาหกรรม.