Mon. Jul 22nd, 2024

    ชื่อหนังสือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดินสอดำ

    เนื้อหาโดยสังเขป       หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงว่าในปัจจุบันได้มีการผลิตดินสอดำภายในประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นี้ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและความเหมาะสม จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ขึ้น

    บรรณานุกรม           กระทรวงอุตสาหกรรม. (2542). มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดินสอดำ. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานผลืตภัณฑ์อุตสาหกรรม.