Fri. Sep 29th, 2023

ชื่อหนังสือ นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน : ศึกษากรณีสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกและสังคมไทย

เนื้อหาโดยสังเขป          หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางการคลัง ตลอดจนการใช้นโยบายการคลังในทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังมีคุณค่าแก่ผู้อ่านทั่วไปที่สนใจปัญหาการว่างงาน ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ที่อธิบายปัญหาการว่างงานโดยทั่วไปทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

บรรณานุกรม          พลภัทร บุราคม. (2544). นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน : ศึกษากรณีสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกและสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.