Tue. Jul 16th, 2024

    ชื่อหนังสือ   คิดใหม่เพื่ออนาคต = Rethinking the Future

    เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้  ได้รวบรวมความคิดของกูรูของโลกมารวมไว้ ซึ่งถือว่าความรู้จากกูรูเหล่านั้นเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม เป็นหนังสือแห่งสถานการณ์ที่ทันการณ์กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเหมาะสำหรับผู้บริหาร นักคิด นักการตลาด จุดเด่น เป็นหนังสือขายดีของ สนพ.ผู้จัดการ ที่ขายดีเนื่องจาก ดร.ทักษิณ ชินวัตร แนะนำให้อ่าน    หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยความสดใหม่ กระตุ้นให้เกิดความคิด ให้วิธีใหม่ทางด้านการแข่งขัน และการร่วมมือที่กำลังจะมาถึงและเป็นหนังสือแห่งสถานการณ์ที่ทันการณ์กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเหมาะสำหรับผู้บริหาร นักคิด นักการตลาด

    บรรณานุกรม    ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.(บรรณาธิการ). (2546). คิดใหม่เพื่ออนาคต = Rethinking the Future.
    พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ.