Tue. Jun 18th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       การเมืองเรื่องข้าวภายใต้อำนาจรัฐทุนผูกขาด

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่นำไปสู่การวิจัย ความสำคัญของเรื่อง โครงการจำนำข้าว วัตถุประสงค์ของการวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ผลประโยชน์ที่คดาว่าจะได้รับ สภาวะการผลิตข้าว กระบวนการค้าข้าว การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล นโยบายและการบริหารการข้าวแบบมีส่วนร่วม

    บรรณานุกรม:   ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ). การเมืองเรื่องข้าวภายใต้อำนาจรัฐทุนผูกขาด. กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรส โปรดักส์.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน