Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       ปฏิรูประบบเกษตรกรรม เพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหาร

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูประบบเกษตรกรรม เพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหารในการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับประเทศครั้งที่ 2 ประกอบการจัดทำเอกสารหลักและมติการปฏิรูประบบเกษ๖รกรรมตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นการปฏิรูประบบการเกษตร : ความมั่นคงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเกษตรกร. (2555). ปฏิรูประบบเกษตรกรรม เพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหาร. สมุทรสาคร : พิมพ์ดี.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน