Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการ: การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การยกระดับองค์การให้เป็นองค์การระดับโลก การสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน การพัฒนาองค์การใหเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การปลอดอาณาจักร การจัดการองค์ความรู้ ฯลฯ

     บรรณานุกรมทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2550). การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน