Mon. Jun 17th, 2024

    ชื่อหนังสือ   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

    เนื้อหาโดยสังเขป   หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมใหม่จากข้อเขียนในคอลัมน์จับกระแสการจัดการ ซึ่งลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เนื้อหาสาระของข้อเขียนในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้บริหารทั่วไป รวมทั้งนักศึกษาในสาขาด้านการบริหารที่สนใจความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารองค์การ ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

    บรรณานุกรม    ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2550). การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: หจก.ทีพีเอ็น เพรส.