Tue. Jul 16th, 2024

    ชื่อหนังสือ:     การบริหารงานแบบเชิงบูรณาการ

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการบริหารในภาคปฏิบัติจริง ทำให้นักบริหารมีโอกาสเรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาแบบเชิงบูรณาการจากเรื่องจริงในภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ

    บรรณานุกรม:   กิตติ บุนนาค. (2552). การบริหารงานแบบเชิงบูรณาการ. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน