Sun. Oct 1st, 2023

ชื่อหนังสือ:       การจัดการและการตลาดบริการ

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการตลาดบริหาร ความหมายของการบริการ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ การแบ่งประเภทธุรกิจบริการ พฤติกรรมลูกค้าในตลาดบริการ กระบวนการตัดสินใจซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์บริการ บทบาทของลูกค้าที่เกี่ยวข้องในการบริการ ฯลฯ

บรรณานุกรม:   ฉัตรยาพร เสมอใจ. (2547). การจัดการและการตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน